Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się bezpośrednio z koniecznością przeprowadzenia jej likwidacji. Przepisy Kodeksu spółek handlowych pozwalają jednak na odstąpienie od tej procedury. Rozwiązanie spółki jest więc możliwe bez likwidacji, pod warunkiem jednak, że wiemy, jak to poprawnie wykonać.

Spis treści

Kiedy można rozwiązać spółkę z o.o.

Rozwiązanie spółki wiąże się z koniecznością zakończenia działalności gospodarczej. Przyczyną takiego stanu rzeczy są z reguły zwiększające się koszty i brak rentowości.

Zgodnie z treścią art. 270 KSH, rozwiązanie spółki powodują:

przyczyny przewidziane w umowie spółki,

uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,

w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

ogłoszenie upadłości spółki,

inne przyczyny przewidziane prawem.

Z kolei art. 272 KSH stanowi, że rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Likwidacja jest więc w tym przypadku konieczna, choć z drugiej strony istnieje kilka możliwości na rozwiązanie spółki z o.o. bez jej przeprowadzania.

Czy możliwe jest rozwiązanie spółki z .o.o. bez likwidacji

Rozwiązanie spółki z oo bez likwidacji jest możliwe tak naprawdę tylko w dwóch przypadkach:

poprzez zastosowanie uproszczonego przekształcenia spółki z o.o. w inną spółkę osobową, a następnie rozwiązanie nowej spółki bez likwidacji,

poprzez zawieszenie działalności spółki z o.o., a następnie przymusowe jej rozwiązanie przez sąd rejestrowy.

Niezależnie od powyższego, rozwiązanie spółki wymaga dla swej ważności i skuteczności wykreślenia jej z KRS. Dopiero po dokonaniu tej czynności, możemy tak naprawdę mówić o skutecznym zakończeniu działalności spółki i ustaniu jej jako odrębnego bytu prawnego.

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową sposobem na jej rozwiązanie bez likwidacji

Pierwszy sposób pozwalający rozwiązać spółkę z o.o. bez likwidacji polega na przeprowadzeniu dwóch czynności. Na początku dokonywane jest przekształcenie spółki w spółkę osobową (jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo – akcyjną).

Mowa tu oczywiście o tzw. uproszczonym przekształceniu. Zgodnie z treścią art. 575 KSH, przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową następuje, jeżeli za przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej 2/3 kapitału zakładowego, chyba że umowa albo statut przewiduje surowsze warunki.

Procedura przekształcenia wymaga spełnienia kilku warunków, które zostały określone w odpowiednich przepisach KSH. Cały proces kończy się wraz z wpisem nowej spółki (spółki osobowej) do właściwego rejestru KRS.

Rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzania likwidacji

Dopiero w tym momencie można przejść do procedury rozwiązania spółki osobowej przez konieczności przechodzenia przez procedurę likwidacyjną. Zgodnie z treścią art. 67 KSH, w przypadkach określonych w art. 58 KSH – (przyczyny rozwiązania spółki osobowej):

przyczyny przewidziane w umowie spółki;

jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;

ogłoszenie upadłości spółki;

śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;

wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;

prawomocne orzeczenie sądu

– należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. W przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenia upadłości wspólnika porozumienie w sprawie zakończenia działalności spółki po zaistnieniu powodu rozwiązania spółki wymaga zgody odpowiednio wierzyciela lub syndyka.

Rozwiązanie spółki osobowej jest bardzo proste, ponieważ nie wymaga stosowania procedur, które są wymagane w przypadku spółek kapitałowych (a taką jest przecież spółka z o.o.). Wspólnicy muszą w zasadzie podjąć zgodną uchwałę o podziale majątku oraz dokonać spłaty istniejących zobowiązań spółki osobowej.

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawieszenie działalności spółki sposobem na jej rozwiązanie bez likwidacji

Sposobem na rozwiązanie spółki z o.o. bez jej likwidacji jest również zawieszenie wykonywanej przez nią działalności. Musi to nastąpić na okres 24 miesięcy. Po tym czasie wspólnicy powinni skorzystać z przymusowego rozwiązania spółki, które dokonywane jest przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwałę o zawieszeniu działalności podejmują:

wspólnicy spółki osobowej,

zarząd spółki kapitałowej.

Uchwała wspólników lub zarządu musi wskazywać, od kiedy spółka będzie podlegać zawieszeniu. W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały trzeba zgłosić zawieszenie działalności do KRS. Dniem rozpoczynającym zawieszenie jest dzień wskazany we wniosku, jednak nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Zgłoszenie wniosku oznacza także obowiązek dostarczenia do sądu rejestrowego odpowiedniej dokumentacji:

formularza KRS-Z62,

uchwały wspólników lub zarządu,

oświadczenia o niezatrudnianiu pracowników.

Zgodnie z treścią art. 25b ust.1 ustawy o KRS, sąd rejestrowy zawiadamia podmiot wpisany do Rejestru o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, wzywając go do wykazania, że faktycznie prowadzi działalność i że posiada majątek, ze wskazaniem jego składników, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem o skutkach braku odpowiedzi na wezwanie sądu.

W ramach omawianej procedury sąd ustali, czy spółka z o.o. nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności. Po potwierdzeniu tych okoliczności wydane zostanie orzeczenie o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Spółka zostanie wykreślona z KRS.

Podstawa prawna:
Art. 67, 270, 575 KSH
Art. 25b ust. 1 ustawy o KRS

kancelarie@inlegis.pl
Zwycięstwa 14/105 , 44-100 Gliwice
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela09:00 – 17:00
+48 794 575 967
Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznie z Kancelarią pod numerem +48 794 575 967 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl