Jak uzyskać decyzję udzielającą pozwolenia na budowę?

Inwestycja budowlana czasami wymaga uzyskania stosownego pozwolenia – będzie tak chociażby w przypadku budynków mieszkalnych, biurowych lub przemysłowych. Uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę może zabrać trochę czasu, jednak jest niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac. W przeciwnym wypadku inwestor naraża się na odpowiedzialność finansową i nakaz rozbiórki nielegalnie postawionego budynku.

[spis-tresci]

Kiedy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę?

Inwestycja budowlana nie wymaga uzyskania stosownej zgody w każdym wypadku. Jeśli planowana budowa mieści się w katalogu wskazanym w treści art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, pozwolenie nie będzie konieczne (inwestor będzie mógł rozpocząć budowę bez decyzji administracyjnej w tym zakresie).

Analogicznie, inwestycja, która nie została ujęta w ww. przepisie każdorazowo będzie wymagała uzyskania stosownego pozwolenia na budowę. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań budowlanych warto więc sięgnąć do powołanego aktu prawnego i sprawdzić czy decyzja jest w ogóle potrzebna.

Warto zapamiętać przy tym, że przez budowę ustawodawca rozumie nie tylko postawienie całkowicie nowego obiektu, ale także jego rozbudowę, nadbudowę, odbudowę oraz przebudowę.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę zawsze wiąże się z koniecznością złożenia stosownego wniosku. Przed uzyskaniem decyzji administracyjnej nie wolno rozpoczynać żadnych prac budowlanych, nawet tych podstawowych – narażamy się wówczas na odpowiedzialność i konieczność wycofania wszystkich prac. 

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składa się do wybranego urzędu:

 • starostwa powiatowego,
 • urzędu wojewódzkiego,
 • urzędu dzielnicowego m.st. Warszawy.

W zdecydowanej większości przypadków wystarczające jest złożenie wniosku do urzędu miasta lub starostwa powiatowego. Z kolei adresatem wniosku będzie urząd wojewódzki, jeżeli budowa ma dotyczyć obiektów:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
 • inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust.1 lub ust. 2 tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej ustawy;
 • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę jest składany na urzędowym formularzu.

Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na budowę?

Cena decyzji zezwalające na budowę określonego obiektu jest uzależniona od rodzaju danej budowli oraz okoliczności sprawy (możliwe jest także całkowite zwolnienie z opłaty administracyjnej).

Pamiętajmy, że w przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, odpowiednią opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. Opłata skarbowa pobierana jest za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę:

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 539 zł,
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,
 • innego budynku – 48 zł,
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,
 • budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 2143 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km – 105 zł,
 • innych budowli – 155 zł,
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie bierze się pod uwagę powierzchni mieszkalnej tego budynku. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dotyczy przebudowy lub remontu obiektu budowlanego, to opłata skarbowa wynosi 50% opłat określonych powyżej.

Ustawodawca zdecydował się także na zwolnienie od opłaty skarbowej, dotyczy to:

 • pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku),
 • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Jak szybko uzyskuje się pozwolenie na budowę?

Uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest szybkie, urząd ma bowiem aż 65 dni na podjęcie decyzji – z reguły następuje to pod koniec tego terminu. 

Warto przy tym zapamiętać, że wydanie decyzji po upływie powyższego terminu wiąże się z odpowiedzialnością finansową po stronie urzędu – zapłaci on karę, jeśli nie wyda decyzji w terminie 65 dni (45 dni w przypadku inwestycji kolejowej) od dnia złożenia wniosku. Kara wynosi 500 zł za każdy dzień zwłoki. Kara nie jest jednak naliczana w przypadku inwestycji wymagających przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Podstawa prawna:
Art. 29 ustawy – Prawo budowlane

kancelarie@inlegis.pl
Zwycięstwa 14/105 , 44-100 Gliwice
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela09:00 – 17:00
+48 794 575 967
Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznie z Kancelarią pod numerem +48 794 575 967 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl