Sporządzenie umowy, zwłaszcza samodzielne, nie zawsze oznacza pełne zabezpieczenie praw wynikających z danego zobowiązania. Zdarzają się nawet takie sytuacje, w których umowa spisana przez zawodowego prawnika zawiera w sobie błędy i niedociągnięcia. Opiniowanie umowy jest jednym ze sposobów na stworzenie doskonałej umowy.

Spis treści

Opiniowanie umowy przez prawnika

W zakresie działań adwokata i radcy prawnego leży nie tylko sporządzanie pism procesowych, administracyjnych, czy reprezentacja klientów przed sądem. Prawnicy zajmują się także tworzeniem i sprawdzaniem umów cywilnoprawnych, niezależnie od ich ilości i charakteru.

Praca z umowami wymaga nie tylko posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, ale także i pewnej ilości czasu. Im bardziej skomplikowana umowa i wymagający klient, tym więcej czasu należy poświęcić na dokładne przygotowanie i sprawdzenie kontraktu.

Dobra umowa to gwarancja spokoju na przyszłość – w razie ewentualnych sporów pozwoli nawet uniknąć postępowania sądowego lub znacznie skróci czas jego trwania, a przez to pozwoli na zaoszczędzenie kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń.

Na czym polega opiniowanie umów

Opiniowanie stworzonej umowy opiera się na sprawdzeniu jej zgodności z obowiązującymi przepisami. Tak naprawdę dobry prawnik wie, że dane zobowiązanie musi pozostawać w zgodzie ze wszystkimi aktualnymi regulacjami prawnymi, nie tylko tymi, które znajdują się w Kodeksie cywilnym.

Każda umowa, która musi przejść sprawdzenie jest zatem porównywana do szeregu różnych aspektów prawnych, nie tylko w zakresie prawa cywilnego, ale także i administracyjnego, podatkowego, a nawet karnego. Równie istotne jest stworzenie zapisów, które w całościowy sposób odniosą się do procedury sądowej – oczywiście w razie pojawienia się ewentualnego sporu na tle wykonywania danego zobowiązania.

W jaki sposób przeprowadza się opiniowanie umowy

Prawnik, który decyduje się na przeprowadzenie opiniowania umowy korzysta podczas swojej pracy nie tylko z wiedzy i treści dostępnych przepisów. Sprawdzenie umowy następuje także przy uwzględnieniu obowiązującego orzecznictwa sądowego, ze szczególnym naciskiem na wyroki i uchwały Sądu Najwyższego, a także podglądów doktryny i organów administracji państwowej.

Ze względu na niejednolitość polskiego prawa, interpretacja poszczególnych przepisów może być dokonywana w różne strony. Aby uniknąć nieporozumień pomiędzy stronami umowy w przyszłości należy zadbać o jak najbardziej precyzyjne sformułowanie zapisów, które znajdą się w kontrakcie.

Prawnik opiniujący umowy odnosi się więc w swojej pracy także do własnej praktyki zawodowej oraz treści umów, które już zostały przez niego sporządzone albo sprawdzone. Kontrakty są więc porównywane między sobą, przy uwzględnieniu zaleceń i potrzeb danego klienta.

Opiniowanie umowy to nie tylko analiza jej zapisów pod kątem zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego, ale także prowadzenie negocjacji z obiema stronami zobowiązania.

Podczas sprawdzania poprawności umowy nierzadko dochodzi do sytuacji, w których część zapisów musi zostać zmodyfikowana albo całkowicie usunięta – z oczywistych względów rodzi to opór po stronie kontrahentów.

Prawnik opiniujący umowę nie tylko więc wytyka ewentualne mankamenty zobowiązania, ale także proponuje zapisy zastępcze w ich miejsce (takie, które będą nie tylko ważne pod względem prawnym, ale i odpowiadające woli stron oraz w pełni zabezpieczające ich interesy).

Schemat opiniowania umowy można przedstawić w następujących punktach:

1. Zebranie informacji o celu danej umowy (zobowiązania).

2. Analiza przedstawionego projektu umowy pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami współżycia społecznego, judykaturą oraz orzecznictwem.

3. Propozycja rozwiązań, które zastąpią wadliwe zapisy umowne i jednocześnie zabezpieczą interes klienta – wraz z ewentualną negocjacją względem drugiej strony zobowiązania.

4. Naniesienie poprawek do opiniowanej umowy.

Ile czasu zajmuje opiniowanie umowy

Każda umowa, która zostaje sprawdzana pod kątem poprawności wymaga poświęcenia pewnej ilości czasu. Panuje tu zasada, zgodnie z którą im bardziej złożony jest dany kontrakt, tym więcej czasu potrzeba na przeprowadzenie rzetelnej opinii.

W praktyce dosyć często zdarza się, że krótkie umowy (np. o dzieło lub zlecenie) można sprawdzić w przeciągu tygodnia czasu (czasami nawet krócej). Z kolei umowy handlowe wymagają znacznie większej ilości pracy, co przekłada się na dłuższy okres oczekiwania po stronie klienta. Kontrakty tego drugiego typu są opiniowane ok. miesiąca (z uwzględnieniem możliwości skrócenia, jak i wydłużenia tego terminu o kilka tygodni).

Ile kosztuje opiniowanie umowy

Usługi prawne dotyczące opiniowania umowy minimalizują ryzyko zaciągnięcia zobowiązania, które narazi danego klienta w przyszłości. Tego rodzaju praca jest oczywiście w pełni odpłatna.

Koszt opiniowania umowy jest uzależniony od stopnia złożenia całej sprawy i charakteru zobowiązania, które ma powstać w przyszłości. Im większa umowa, tym większy będzie koszt jej sprawdzenia.

Kancelarie prawne oferują usługi sprawdzania umów już od ok. 600 zł, przy czym najniższe stawki dotyczą opiniowania niewielkich kontraktów. W przypadku umów o charakterze gospodarczym cena z reguły wzrasta a jej minimalna stawka zaczyna się od kwoty wynoszącej ok. 900-1000 zł.

kancelarie@inlegis.pl
Zwycięstwa 14/105 , 44-100 Gliwice
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela09:00 – 17:00
+48 794 575 967
Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznie z Kancelarią pod numerem +48 794 575 967 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl