Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jest bardzo ważnym dokumentem. To właśnie w oparciu o niego dokonuje się m.in. lokalizacji ważnych obiektów użyteczności publicznej oraz ustala się przeznaczenie określonych nieruchomości. Uchwalony plan może być jednak zmieniany – w jaki sposób to następuje?

[spis-tresci]

Czym jest MPZP?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego, przyjmowany w formie uchwały właściwej rady gminy, który ma na celu określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenu oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może mieć bardzo duże znaczenie, szczególnie jeśli powoduje to utrudnienie lub brak możliwości korzystania z nieruchomości. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może bowiem żądać od gminy:

  • odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
  • wykupienia nieruchomości lub jej części.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zmiana planu następuje zgodnie z procedurą stosowaną przy jego uchwalaniu, która to została określona w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy, zmiana polega na przeprowadzeniu procedury zmierzającej do uchwalenia nowego planu, który po wejściu w życie zastępuje plan dotychczasowy. 

Zmiana MPZP jest inicjowania wnioskiem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Pismo to podlega stałej opłacie skarbowej, która jest naprawdę niewielka i wynosi 5 zł plus 50 gr za każdy z załączników (sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego nie są objęte jakąkolwiek opłatą skarbową). Z powyższym wnioskiem może wystąpić każdy obywatel, ustawodawca nie przewiduje tu bowiem żadnych ograniczeń. Warto jednak wskazać, że zmiana planu może nastąpić również z inicjatywy właściwej rady gminy lub rady miasta. 

Kolejnym krokiem jest rozpatrzenie wniosku przez właściwy organ jst. Po zatwierdzeniu pisma jest ono kierowane do rady gminy lub miasta, która podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu powyższej uchwały określając jednocześnie formę, miejsce oraz termin składania wniosków do planu (termin ten nie może być krótszy niż 21 dni). 

Zmiana MPZP wymaga również zawiadomienia właściwych instytucji i organów. Jeżeli w wyżej zakreślonym 21- dniowym terminie wpłynął jakiekolwiek wnioski, muszą one zostać rozpatrzone również w takim samym terminie. Następnie sporządzany jest projekt nowego planu wraz z tzw. prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych jego wdrożenia. 

Na końcu uzyskuje się opinie o projekcie komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, które graniczą z obszarem objętym planem. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych uzgodnień i uzyskaniu potrzebnych opinii i zgód, do projektu planu wprowadzane są wszelkie zmiany wynikające właśnie z takich opinii. 

Projekt planu jest następnie wykładany do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni – ogłoszenie w tym zakresie następuje na co najmniej 7 dni przed wyłożeniem projektu. W tym czasie organizuje i prowadzi się też publiczną dyskusję na kształtem projektu. Wyznaczany jest również termin na zgłaszanie dodatkowych ewentualnych uwag do projektu (nie krócej niż 14 dni), przy czym jakiekolwiek uwagi są rozpatrywane w terminie nie dłuższym jak 21 dni od dnia upływu ich składania. Wszystkie przyjęte uwagi nanosi się na projekt planu i następnie przedstawia się go radzie gminy wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

Uchwalenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rada gminy uchwala miejscowy plan po stwierdzeniu jego zgodności z jego wcześniejszymi ustaleniami, następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia go właściwemu wojewodzie, który może w terminie 30 dni od jego doręczenia, stwierdzić nieważność planu ze względu na jego niezgodność z prawem. 

Po pomyślnym rozpatrzeniu planu uchwała rady w sprawie zmiany planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 

Podstawa prawna:

  • Art. 34, 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
kancelarie@inlegis.pl
Zwycięstwa 14/105 , 44-100 Gliwice
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela09:00 – 17:00
+48 794 575 967
Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznie z Kancelarią pod numerem +48 794 575 967 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl