Dokumenty potrzebne przy sprzedaży mieszkania

Sprzedaż mieszkania nierozłącznie wiąże się z koniecznością zgromadzenia odpowiednich dokumentów, które muszą być przedłożone w kancelarii notarialnej. Ich podstawowym celem jest nie tylko wykazanie prawa własności do danej nieruchomości, ale także możliwość dokonania zmiany właściciela w odpowiednich rejestrach państwowych.

[spis-tresci]

Rodzaje dokumentów przy sprzedaży nieruchomości

Każda sprzedaż nieruchomości lokalowej wymaga zgromadzenia następujących dokumentów:

 • odpisu z księgi wieczystej nieruchomości – w praktyce wiele kancelarii notarialnych potrzebuje jedynie numeru KW sprzedawanego mieszkania,
 • zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej – jeśli sprzedajemy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • wypis z kartoteki lokali i rejestru budynków, ewentualnie wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • tytuł prawny do lokalu – stanowi on podstawę nabycia danej nieruchomości,
 • zaświadczenie z banku potrzebne do spłaty lub wykreślenia istniejącego kredytu hipotecznego obciążające nieruchomość lokalową – potrzebne tylko, gdy istnieje hipoteka na danym mieszkaniu,
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu wraz z umową kredytową – tylko, gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić ze środków kredytowych,
 • zaświadczenie informujące o tym, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji lub na obszarze zdegradowanym – dokument ten możemy uzyskać w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia sprzedawanego lokalu,
 • zaświadczenie o braku zaległości czynszowych oraz braku osób zameldowanych w mieszkaniu,
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych związanych z daną nieruchomością,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu – jeśli mieszkanie go nie posiada, nie ma oczywiście konieczności przedłożenia takiego dokumentu, warto jednak wspomnieć o tym fakcie notariuszowi,
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego dotyczące zapłaty podatku w przypadku, gdy nabycie własności nieruchomości nastąpiło na skutek dziedziczenia lub darowizny,
 • ostateczna decyzja administracyjna zatwierdzająca podział nieruchomości – tylko, gdy następuje podział danego lokalu na mniejsze części.

Dokumenty będące podstawą nabycia nieruchomości

Prawo własności nieruchomości lokalowej może przysługiwać na podstawie różnych tytułów. Część właścicieli otrzymuje mieszkanie w drodze spadku lub darowizny, inni zaś na skutek umowy sprzedaży, wykupu mieszkania komunalnego albo dożywocia. 

Konkretyzacja pochodzenia prawa własności danej nieruchomości jest niezbędna do przygotowania stosownych dokumentów. Oczywiście każdy notariusz powinien wiedzieć co będzie niezbędne przy sprzedaży określonego lokalu, warto jednak zawczasu przygotować się do takiej transakcji.

Każde nabycie nieruchomości musi być udokumentowane w odpowiedni sposób, dla sprzedającego oznacza to konieczność przedłożenia:

 • w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta w drodze umowy sprzedaży, darowizny lub dożywocia – wypisu aktu notarialnego dokumentującego daną umowę. Jeśli nie posiadamy wypisu w domu, można go bez problemu uzyskać w kancelarii notarialnej, w której była dokonywana dana czynność. Koszt wypisu to maksymalnie 6 zł + VAT za każdą rozpoczętą stronę,
 • w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia – wypis aktu poświadczenia dziedziczenia (koszt wypisu jest identyczny, jak przy innych wypisach notarialnych), ewentualnie odpis prawomocnego postanowienia sądowego stwierdzającego nabycie spadku (możemy go uzyskać od ręki w sekretariacie sądu, który wydał dane postanowienie – koszt jest taki sam, jak w przypadku wypisów aktów notarialnych).

Kto jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów przy sprzedaży nieruchomości?

Koszt sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego sprzedaż nieruchomości lokalowej zwyczajowo obciąża kupującego – oczywiście strony transakcji mogą odmiennie umówić się w tym zakresie. 

Przedłożenie wspomnianych wcześniej dokumentów jest już jednak wyłącznym obowiązkiem sprzedawcy. Tak naprawdę tylko on jest w stanie uzyskać stosowne zaświadczenia, bez których notariusz nie będzie mógł sfinalizować całej transakcji.

Kiedy zebrać dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania?

Szybkie zebranie dokumentów potrzebnych do sprzedaży nieruchomości gwarantuje szybsze załatwienie całej sprawy. Po wstępnym opisaniu planowanej transakcji, notariusz poprosi o przesłanie kompletu dokumentów, które pozwolą mu na sporządzenie prawidłowej umowy. Im szybciej ten obowiązek zostanie zrealizowany, tym szybciej sprzedane zostanie mieszkanie.

Pamiętajmy, aby dokumenty przekazywać w oryginałach, ewentualnie w poświadczonych notarialnie kopiach. Kserokopie lub wydruki internetowe nie będą akceptowane w kancelarii, ponieważ nie da się na ich podstawie dokonać wpisów w rejestrach państwowych (a są one konieczne przy zmianie właściciela danej nieruchomości).

Przedłożone dokumenty są zabierane przez notariusza – część z nich pozostaje w kancelarii wraz z oryginałem przyszłego aktu notarialnego, część jest wysyłana bezpośrednio do sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste lub właściwych urzędów. 

Oczywiście w każdej chwili istnieje możliwość zażądania wydania stosownych dokumentów w 2 wersjach lub sporządzenia kopii wierzytelnej przed wybranym notariuszem. W tym przypadku jeden komplet dokumentacji będzie mógł zawsze pozostać w naszym domu. 

kancelarie@inlegis.pl
Zwycięstwa 14/105 , 44-100 Gliwice
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela09:00 – 17:00
+48 794 575 967
Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznie z Kancelarią pod numerem +48 794 575 967 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl